komornik bialystok

Egzekucja nieruchomości – Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja nieruchomości – Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

W trudnej sytuacji rosnącego zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie spłacić, pojawia się pytanie, kiedy komornik może zająć nieruchomość? Droga do egzekucji komorniczej majątku dłużnika jest jednak długa, a ostateczne efekty w postaci egzekucji komorniczej mają miejsce w sytuacji, gdy pozostałe sposoby osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty nie zostały sfinalizowane. Dłużnik, którego zobowiązania finansowe przekraczają możliwości spłaty zobowiązania nie znajduje się w sytuacji bez wyjścia, jednak aby uniknąć zajęcia komorniczego, należy wykazać się chęcią uregulowania długu. Wierzyciel, który nie otrzymuje zwrotu pożyczonych środków, może dochodzić odzyskania swojego wkładu osobiście lub w drodze pośrednictwa. Działając w porozumieniu z firmą windykacyjną, uruchamia procedurę egzekucji wobec dłużnika. Taki sposób odzyskania należności pozwala dłużnikowi wyjść obronną ręką z kłopotów finansowych. Windykator będzie starał się odzyskać zadłużenie dla wierzyciela metodami, mającymi na celu dobro zarówno wierzyciela jak i dłużnika. Przed skierowaniem sprawy do komornika, dłużnik będzie informowany o możliwościach spłaty w postaci rozłożenia zadłużenia na dogodne, długoterminowe raty. Jedynie od dłużnika będzie zależało, czy skorzysta z propozycji polubownego rozwiązania sprawy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoba zadłużona nie wykazuje chęci współpracy w postaci spłaty zadłużenia, wtedy sprawia trafia do komornika, który natychmiast przystępuje do czynności.

W jaki sposób działa komornik przy egzekucji nieruchomości?

Kiedy komornik może zająć nieruchomość w przypadku zadłużenia? Wierzyciel, który nie otrzymuje należności z tytułu spłaty zadłużenia przez dłużnika, poza dochodzeniem zwrotu środków finansowych, ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji u komornika. Wierzyciel może wnioskować na piśmie bądź ustnie – do protokołu. Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej musi zawierać określenie świadczenia, które ma zostać wykonane oraz sposób realizacji, w tym przypadku egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza może odbywać się z konkretnie wskazanego przedmiotu lub prawa majątkowego osoby zadłużonej. Komornik może działać z wykorzystaniem środków egzekucji ruchomości, nieruchomości lub wierzytelności, a rodzaje egzekucji komorniczej skupiają się wokół egzekucji świadczeń pieniężnych – finansowych i niepieniężnych. W sprawie egzekucji nieruchomości czynności wykonywane są przez komornika sądowego, właściwego dla sądu przynależnego terytorialnie nieruchomości dłużnika. Komornik, jako reprezentant sądowy o wszystkich etapach swojego postępowania informuje nie tylko strony, będące bezpośrednimi uczestnikami postępowania, ale również ogłasza swoje założenia do wiadomości publicznej, m. in. na terenie sądu.

Jakie są etapy działań komorniczych w celu zajęcia nieruchomości?

Komornik sądowy, który przyjmuje wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, zawiadamia w postaci wezwania do zapłaty dłużnika o wszczęciu postępowania. Wezwanie komornika sądowego do spłaty zadłużenia uwzględnia dwutygodniowy termin, przewidziany na spłatę należności przez dłużnika. Zawiadamiana strona informowana jest o przystąpieniu do czynności opisowych i oszacowania nieruchomości po upływie terminu spłaty długu. Jednocześnie komornik kieruje wniosek do odpowiedniego wydziału sądowego, prowadzącego księgę wieczystą danej nieruchomości o dokonanie wpisu o egzekucji komorniczej w prowadzonej księdze wieczystej. Strony postępowania egzekucyjnego od nieruchomości, które są informowane o postępowaniu komorniczym, to poza dłużnikiem i wierzycielem osoby, które posiadają prawa rzeczowe ograniczone, roszczenia lub prawa osobiste, zabezpieczone na nieruchomości. W sytuacji, gdy dłużnik nie wykaże się spłatą należności, komornik sądowy postanawia o wyznaczeniu terminu dokonania opisu oraz oszacowania nieruchomości. W czasie dwóch tygodni od otrzymania wezwania do spłaty długu, komornik dokonuje formalności, związanych z przygotowaniem do dalszych czynności. Opisu i oszacowania wartości nieruchomości dłużnika dokonuje powołany biegły sądowy. Jeżeli nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków, w ramach zajęcia komornik może dokonać czynności, jednak nie może podjąć już innych czynności. Wierzyciel, w terminie siedmiu dni od sprzeciwu małżonka dłużnika przeciw zajęciu nieruchomości, ma prawo wystosowania wniosku o ustanowienie klauzuli wykonalności na małżonka. Aby komornik mógł prowadzić dalsze czynności na majątku wspólnym małżonków, potrzebny byłby tytuł wykonawczy na oboje małżonków.

Nieruchomość oszacowana i co dalej?

Jeżeli dojdzie do opisu i oszacowania wartości nieruchomości i przynależnych do niej elementów przez biegłego, po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się oszacowania, komornik wyznacza licytację publiczną nieruchomości, będącej w posiadaniu przez dłużnika. Zajęta przez komornika nieruchomość jest od momentu doręczenia zawiadomienia o zajęciu dłużnikowi oraz pozostałym stronom sprawy. Licytacja publiczna to sposób sprzedaży nieruchomości zadłużonej, w wyniku której nabywca zostaje wpisany do księgi wieczystej nieruchomości jako nowy właściciel. Przystępując do licytacji, należy wpłacić wymaganą rękojmę, a po przybiciu na korzyść zakupu w drodze licytacji, kwotę przeznacza się na poczet należności. Jeżeli pierwsza licytacja zajętej nieruchomości nie zakończy się sprzedażą od ceny wywoławczej w wysokości 3/4 wartości nieruchomości, zawiadamia się o drugim terminie licytacji, podczas której licytuje się od ceny 2/3 wartości nieruchomości. Jeżeli i w tym przypadku zajęta nieruchomość nie spotka się z ofertą kupna, a wierzyciel nie będzie chciał przejąć nieruchomości po cenie wywoławczej, wówczas postępowanie zostaje umorzone, a licytacja danej nieruchomości może odbyć się po minimum sześciu miesiącach. Dłużnik, wobec którego prowadzone są inne postępowania, może stać się podmiotem połączenia postępowań komorniczych w jedno.

Post Author: admin

Dodaj komentarz